?

Log in

JKI Seminars - Ji Kai Iaido [entries|archive|friends|userinfo]
Ji Kai Iaido

[ website | Ji Kai Iaido ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Ji Kai Iaido ]

JKI Seminars [Feb. 5th, 2007|08:13 am]
Ji Kai Iaido

ji_kai_iaido

[iaisempai]
[Tags|]

The dates for the next two Jikishin Kai Seminars have been set.

March 23, 24, 25 (Muso Jikiden Eishen Ryu Iaijutsu and Shindo Muso Ryu Jo-jutsu)
October 26, 27, 28 (Muso Jikiden Eishen Ryu Iaijutsu)

These are going to be at Big Green Drum Martial Arts in Pensacola, FL. if you couldn't guess that already.
LinkReply